Тест 1 – Књижевни језик


1) Означи тачне тврдње:

Глагољица је прво словенско писмо.
Словени су старословенски језик примили заједно са хришћанством.
Срби су у XIV веку писали повеље, уговоре и законе рускословенским језиком са елементима народног језика.
Срби су крајем XVIII века књижевна дела писали славеносрпским језиком.
Вук Караџић је први реформисао ћирилицу.

2) Којим је књижевним језиком писао Свети Сава?

старословенским
српскословенским
рускословенским
славеносрпским

3) Које слово је Вук Караџић увео у нашу азбуку 1836. године ?

Џ
Ђ
Х
Ј

4) Означи тачне тврдње:

Српски језик је источнословенски језик.
Словениски језици припадају индоевропској породици језика.
Словачки и словеначки су словенски језици.
Дијалекат је исто што и књижевни језик.
Екавски и (и)јекавски су различити изговори једног језика.

5) Означи млађе штокавске дијалекте.

шумадијско- војвођански
косовско- ресавски
призренско-тимочки
источнохерцеговачки
зетско- јужносанџачки

6) Означи одговоре који приказују особине млађих штокавских дијалеката.

користи се седам падежа
заступљена су два акцента
користе се два падежа
заступљена су четири акцента

7) Означи језике националних мањина у Србији.

енглески
русински
руски
мађарски
српски
француски
ромски

8) Означи језике чије је писмо ћирилица.

мађарски
албански
бугарски
словачки
румунски
македонски

9) „Мирослављево јеванђеље“ написано је на српскословенском језику и настало је у XII веку .

Тачно
Hетачно

10) У другој половини XVIII века Доситеј Обрадовић говори о потреби да учени људи пишу на народном језику.

Тачно
Hетачно